17.03.2015 г.

вяра

Думата вѣра е старославянска, а произходът и е свързан с праиндоевропейското прилагателно wēros, което, всъщност знаем (използва се в почти всички европейски езици), че означава – правдив, истинен.
Затова значението на думата „вяра” не е свързано с убедеността в нещо, а напротив – със свободата от убедености и упованието в истинността на самата истина, освободена от човешките представи за нея.
Затова и не можеш да вярваш в нещо, а вярваш във всичко. Или по-скоро: вярваш.