27.01.2011 г.

Свободната воля

Какво е свободната воля?!
Онзи начален тласък, прокарал разделението между онова, което по смисъл бихме могли да наречем провидение и човешкото същество. По този начин то се превръща в личност, но откъсвайки се от тъканта на всеобщото протичане - основното, което придобива, е личната отговорност. Поради постигнатата изолираност от общото, всяко едно упражнение на новосформираната свободна воля изисква и лично поемане на предизвиканите последици. Така причините и следствията биват изолирани в отделното човешко същество, което от този момент нататък започва да натрупва и изразходва зависимости. Това е, което днес наричаме „Съдба”. Това е Фатум, чиито закономерности погрешно приписваме на по-висши сили. Разбира се, самите принципи и естеството на нещата са по-универсални от човек и особено от онзи, превърнал се в личност, но той сам е определил начина на въздействието им върху него, чрез собствената си воля.
Описанието обаче ясно извежда парадоксалната на пръв поглед, но съвсем логична, за някои дори очевидна връзка:
Свободната воля е онова, което ни е отнело свободата.

26.01.2011 г.

"непознаваемото"

Да речем, че част от човеците търсят нещо, което по една или друга причина можем да определим като непознаваемо. Разбира се, висотата на тази непознаваемост е най-провокиращата и мотивираща причина за съответните търсения, изключително уважителни... но нека видим какво представляват те.
Естествено, търсенето би следвало да се определя от определени параметри, за да не е някакво ирационално лутане. Това означава преди всичко – отправност и цел. Но както уточнихме, търси се нещо недостижимо, непознаваемо. В тази ситуация човек не би могъл да направи нищо друго, освен да проектира колкото се може по-далеч и дълбоко своите собствени представи за онова, което търси. Да, вярно, по презумция то е непредставимо, но това е категория, несъотносима към човешката психика, за чиито (относително) вътрешни процеси в момента говорим.
Какво се получава – човек явно извлича от съзнанието си (което е сбор от минали възприятия) максимално абстрактния образ, който може да положи пред себе си и започва да го следва. И все пак продължава да си втълпява, че се стреми към недостижимото.
А този образ, естествено, започва да нараства и да събира плътност, подхранван от емоционалната и ментална зареденост, с която стремящият се го преследва. В един момент, напълно закономерно, ако процесът е продължил достатъчно дълго, образът събира необходимата плътност, за да се превърне в психична действителност, а понякога и във физическа (разликата е само в степента на плътността) и човек открива онова, което е търсил. То е нещо, което той сам е създал, но няма начин да осъзнае това, защото непосредствено изпитва неговата осезаема реалност. Кръщава го с началната си отправност и вярва в универсалната му природа.
Колко трагично...

21.01.2011 г.

Богомилство и богомили

Спастреното от Николай Райнов при краткия престой в малтийската библиотека е тук:

Богомилство и богомили
+ "Книга за качествата"
и няколко синтеза на Ради

Тайна книга на богомилите

Каркасонски препис:

"1. Аз, Йоан, който съм и брат ваш и съучастник в скръбта, и царството, като се бях облегнал на гърдите Иисусови, му казах: “Господи, кой е този, който ще те предаде?” А Той ми отговори и рече: “Един от дванадесетте е, който топи с Мене в блюдото. И тогава, подир залъка, Сатаната влиза в него и той ще се стреми да ме предаде.”

2. А аз казах: “Господи, преди Сатана да пропадне, с какво име се ползваше той пред Отца ти?” Той ми отговори: “Името му се ползваше със слава и той ръководеше силите небесни. Що се отнася до мене, аз бях седнал до моя Отец. Сатана беше заповедник на тези, които подражават и силата му се спускаше от небето до ада, а от там се възкачваше от ада чак до престола на Невидимия Отец.И наблюдаваше сиянието на Този, който задвижва небесата. И замисли да издигне престола си в облачните висини, защото искаше да стане подобен на Всевишния. Като слезе във въздуха, каза на ангела, заповедник на въздуха: “Отвори ми портите на въздуха.” И ангелът му отвори портите на въздуха. A продължавайки пътя си надолу, той намери ангелът, който властваше над водите и му каза: “Отвори ми портите на водите” и ангелът ги отвори пред него. Като премина оттатък, той застана пред, заляна от водите. Стигна под земята и видя две риби, излегнати над водите – те бяха чифтосани като говеда, събрани за работа в ярем. А по заповед на Невидимия Отец крепяха цялата земя от залез до изгрев слънце. След като се спусна още по-надолу, той се оказа пред облаците, които виснат над морските талази, за да ги удържат. Но тъй като слезе още по-надолу, той стигна до геената огнена, която е началото на огъня. След това не можеше да се спусне по-надолу поради пламъка на буйния огън. Тогава Сатана отстъпи назад и преизпълни сърцето си със зли намерения и обръщайки се към Ангела на въздуха и този, който властваше над водите, им каза: “Всичките тези неща ми принадлежат. Чуйте ме добре, ще поставя престола си над облаците и ще стана подобен на Всевишния. Ще оттегля водите от този горен простор и ще събера всичките други места, заемани от морето. Сторя ли това, няма повече да има вода по лицето на цялата земя и ще царувам заедно с вас во веки веков”. Изричайки тези слова той се изкачи при другите ангели на петото небе и на всеки от тях говореше ето как: “Колко дължиш на господаря ти?”, “Сто мери жито” отговори му единият им тях. “Вземай перо и мастило” казал му той “и пиши – четирдесет.” А на другите казал: “А ти, колко дължиш на твоя Господ?” “- Седемдесет делви масло”, било му отговорено. “Сядай”, казал му Сатана “и напиши петдесет.” Той се възнесе из всички небеса и с подобни слова изкуши ангелите на Невидимия Отец чак до петото небе.

3. Но излезе глас откъм престола на Отца, та рече: “Що вършиш ти, отрицателю на Отца, ти, който изкушаваш ангелите? Причинителю на греха, каквото ще вършиш, върши го по-скоро!” Тогава Отецът се разпореди на своите ангели: “Снемете му дрехите!” И ангелите отнеха облеклата, престолите и венците на всички ангели, които бяха послушали Сатана.
И попитах още Господа: “Когато падна Сатана, кое място му стана обиталище?” А той ми отвърна: “Моят Отец го преобрази поради гордостта му и му бе отнета светлината. Лицето му стана като нажежено желязо и съвсем заприлича на човешко.
С опашката си той завлече третина от Божиите ангели и бе изхвърлен от божия престол и от небесното имение. И слизайки чак до този тук небосвод, той не можа да намери място за покой нито за себе си, нито за тези, дето бяха с него. Та той призова Отца, като изрече: “Имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя!” И Отецът се смили над него, остави ги да отдъхнат, него и тези с него и да правят това, което искат, до седмия ден.

4. Така той се настани в небосвода и се разпореди на ангела, що беше над въздуха и на този, що беше над водите. Те повдигнаха две части вода отдолу нагоре във въздуха, а от третата част направиха морето, което стана господарят на водите, но според заповедта на Отца, нареди на ангела над водите да стои върху двете риби. И повдигнаха земята отдолу нагоре, та се появи сушата. Той взе венеца на ангела, който командваше водите, като от едната му половина направи лунната светлина, а от другата – светлината на звездите. След това взе своите ангели за помощници, съблюдавайки реда, установен от Всевишния. И по заповед на Невидимия Отец, той направи гръмотевицата, дъждовете, градушките и снеговете. И постави ангелите си за свои наместници над тях. Заповяда на земята да даде живот на всички видове едър добитък, всевъзможни влечуги, дърветата и тревите. Нареди на морето да произведе рибите и на небето – птиците.

5. После се замисли и направи човека, за да му бъде роб или роб на самия себе си. Заповяда на ангела от третото небе да влезе в това тяло от кал, от което след това взе една част, за да направи друго тяло, вече женско. А после нареди на ангела от второто небе да влезе в женското тяло. Но тези ангели се обляха в сълзи, когато видяха, че са надянали на себе си смъртна форма и че вече не си приличат, поради същата тази форма. А Сатана ги застави да се отдадат на плътско съвкупление с техните тела от кал и те не осъзнали, че така допускат грях. Вестителят на злините се замисли в ума си за начина, по който да направи Рая. Реши да вкара там хората и заповяда на своите ангели да ги заведат. Тогава Дяволът посади тръстика насред рая и от храчката си създаде змията, на която заповяда да заживее в тръстиката. Ето как Дяволът прикрил подлото си намерение, за да не се разбере измамата му. После влязъл в Рая и ги заговорил, като им казал: “Яжте от всички плодове в Рая, но се пазете да не хапвате от плода на познанието на Доброто и Злото.” Същевременно Дяволът влезе в злата змия и съблазни ангела в женското тяло, изля похотта си в него и задоволи нагона си с Ева, служейки си с опашката на змията. Ето защо хората са наричани синове на Дявола и синове на змията, защото са подвластни на похотта на баща им, дявола, до свършека на тоя век.

6. А после аз, Йоан, ето какво запитах Господа: “Как може да се разказва, че Адам и Ева са били създадени от Бога и поставени в Рая, за да се подчиняват на заповедите на Отца, а после са били предадени на смъртта?” А Господ ми отвърна: “Чуй, Йоане, възлюбен на моя Отец, само невежите в своята заблуда говорят, че моят Отец е изработил тези тела от кал. Наистина, чрез Светия Дух той създаде всичките Небесни добродетели. И така, само по причина на греха си, те се сдобили със смъртни тела от кал и след това били предадени на смъртта.”
И отново аз, Йоан, запитах Господа: “По какъв начин човек може да се роди духовно в плътско тяло?” А Господ ми отговори: “Произлезли от ангелите, които са паднали от небето, мъжете влизат в тялото на жената и получават плът от съвкуплението на плътта. Духът се ражда от дух и плътта – от плът. Така се осъществява царуването на Сатана в този момент и над всички народи. “ И той ми каза още: “Моят Отец му позволи да царува седем дни, което прави седем века.”

7. Запитвайки отново Господа, аз му казах: “Какво ще се случи през това време?” А той ми отвърна: “От мига, в който Дяволът бе отстранен от славата на Отца и бе отказал да бъде част от нея, той постави престола си над облаците и изпрати своите помощници, горящите в огън ангели долу, при хората, от Адам до Енох. И той издигна Енох за първи свой служител, постави го над небосвода и му разкри своята божественост. Разпореди се да му дадат перо и мастило и като седна, Енох написа шестдесет и седем книги. Заповяда му да ги занесе на земята. Енох ги държа на едно място скрити, а после ги предаде на синовете си и започна да ги обучава как да извършват жертвоприношения и безчестни тайнства. Така скри от хората небесното царство. А Сатана им казваше: “Вижте, аз съм вашият Бог и няма друг Бог освен Мене.” Ето поради тази причина Отецът ме изпрати в света, за да разкрия пред хората – и да ги науча да разпознават – злия дух на Демона. Но тогава Сатана, научавайки, че съм се спуснал от небето в този свят, изпрати свой ангел и този взе дърво от три дървета и го даде на Моисей, за да бъда разпнат на това дърво, което наистина е било пазено за мен. И този започна да разкрива божествеността си пред своя народ и заповяда Законът да бъде даден на израилевите синове, а той ги поведе по сухо през морето.

8. Когато моят Отец замисли да ме изпрати на земята, той изпрати преди мен своя ангел, наричан Мария, за да ме приеме. Тогава аз се спуснах, влязох в нея през ухото и излязох пак от там. И Сатана, царят на този свят, узна, че аз съм слязъл долу, за да издиря и спася съществата, които бяха загинали и изпрати, за да кръщава във вода, своя ангел, пророкът Илия, който е наричан Йоан Кръстител. А Илия запитал царя на този свят: “Как бих могъл да го позная?” Господ сам му отговорил: “Този, върху когото видиш да кацне Светия Дух за опрощаване на греховете. Само той има власт на погубва и спасява.”

9. И отново аз, Йоан, запитах Господа: “Може ли човек да бъде спасен с кръщение от Йоан, без да е кръщаван от теб?” И Господ ми отвърна: “Ако аз не съм го кръстил за опрощение на греховете му, никой човек само с едното кръщение с вода, не ще може да види царството небесно, защото аз съм хлябът на живота, спуснал се от седмото небе. И тези, които ядат от моята плът и пият от кръвта ми, тези са наречени Божии синове.”
И пак запитах Господа: “Какво трябва да се разбира под словата ‘ядат от моята плът и пият от моята кръв’?”
И Господ ми каза: “Преди още Дяволът с цялото си войнство да бъде отлъчен от Славата на Отца, когато се молеха, те наистина го прославяха, като за нашия Отец изричаха в молитвите си: ‘Отче наш, който си на небесата’, като така всичките им песнопения се възнасяха към престола на Отца. Но след падението си те повече не могат да прославят Бога чрез тази молитва.”
И запитах Господа: “Как става така, че всички получават кръщението от Йоан и не са удостоявани от твоето?” А Господ ми даде този отговор: “Защото делата им са осъдителни и не постигат светилната. Учениците на Йоан взимат мъже и взимат жени, а моите ученици не се женят и са като ангелите Божи в небето.”
Казах тогава: “Значи, ако е грях да познаеш жената, не трябва мъжът да се жени.” Господ ми отвърна: “Не всички възприемат тая дума, а ония на които е дадено – защото има скопци родени от майчина утроба, има и скопени от човеци, а има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Което може възприе, нека възприеме!”

10. И тогава запитах Господа за деня на страшния съд: “Какво ще е знамението за твоето пришествие?” Той отвърна: “Ще бъде тогава, когато всички Праведни се свършат според броя на увенчаните с мъченичество праведници, паднали от небето. Тогава Сатана ще се освободи и ще бъде пуснат от тъмницата си, обзет от силен гняв и ще отпочне война с Праведните, а те ще се провикнат към Господ Бог с мощен зов. И скоро Господ ще разпореди на своя ангел да надуе тръбата. Гласът на архангела, от тръбата, ще бъде чут от небето до ада. Тогава слънцето ще помръкне и луната ще спре да свети. Звездите ще паднат, а четирите ветрища ще бъдат изтръгнати от корен. И те ще разтресат земята и морето, като в същото време ще разтресат планини и хълмове. Скоро след това небето ще затрепери и слънцето ще притъмнее, като ще свети до четвъртия час.
Тогава ще се появи знамението на Сина Човечески и с него всичките свети ангели. Той ще установи седалището си над облаците и ще властва от престола на славата си заедно с дванадесетте апостоли, седнали на дванадесетте престола на неговата слава. Ще бъдат разгърнати книгите и той ще съди целия свят според вярата, която е проповядвал. И тогава Синът Човечески ще изпрати ангелите да съберат неговите избраници от четирите вятъра и от върха на небесата до техните покрайнини, за да ги накарат да дойдат. Тогава Синът Човечески ще изпрати и злите духове, за да доведат пред него всички народи и ще им каже: “Елате тук, вие, които казвахте: ‘Ние добре хапнахме и пийнахме, добре се възползвахме от благата на този свят’.” После ще ги изведат и върнат, като всичките народи ще бъдат изправени пред съда и ще треперят от страх.. Ще бъдат разгърнати книгите на живота и те ще разкрият всичките народи и безбожието им. А ще прослави Праведните за търпението и добрите дела на тези, които са следвали предписаното от ангелите, ще бъдат въздадени в слава, чест и нетленност. Тези, които неправедно са били подвластни, ще бъдат сполетени от гняв, обида, изтезания и ужасяващ срах. Синът човечески ще изведе тогава своите избраници от обкръжението на грешниците и ще им каже: “Дойдете вие, благословените на Отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира.” После ще рече на грешниците: “Идете далече от мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели.” А всички други, виждайки, че е дошло време разделно, ще хвърлят грешниците в ада по заповед на Невидимия Отец. Тогава душите ще излязат от затвора на невярващите. Тогава гласът ми ще бъде чут и вече ще има само една кошара и само един пастир. И ще сте се издигне от земните глъбини черен мрак, който е тъмата на геената огнена. Той ще погълне целия свят от земните бездни до въздуха на небосвода. И Господ ще бъде от небосвода до земния ад. Толкова дълбок ще бъде огненото езеро, обитавано от грешниците, че ако тридесетгодишен мъж вдигне камък и го хвърли там, той ще стигне дъното след три години.

11. Тогава Сатана ще бъде вързан с цялото си войнство и ще бъде хвърлен в същото огнено езеро. А Синът Божи ще се разходи със своите избраници из небосвода и ще затвори Дявола, като го окове в яки, неразрушими вериги. Грешниците, плачейки и окайвайки се, ще кажат: “Погълни ни земьо и скрий ни в себе си!” И тогава праведниците ще блеснат като слънце в царството на Отца си. И ще ги заведе пред престола на Невидимия Отец и ще му каже: “Ето ме заедно с чедата, които ти ми даде. Отче Праведни, светът съвсем не те позна, но аз те познах наистина, защото ти бе този, който ме изпрати.” Тогава Отец ще отвърне със следните слова: “Сине мой възлюбен, седни от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти, защото те ме отричаха и казваха: ‘Ние сме богове и освен нази няма други богове.’ Които причиниха смъртта на твоите пророци и преследваха твоите Праведни, сега ти ги преследваш във външния мрак, където ще бъде плач и скърцане със зъби.”
И ето, Син Божи ще седне отдясно на Отца и Отец ще управлява своите ангели и направлява избраниците си. Ще ги настани сред ангелските хорове, ще ги обгърне в нетленни дрехи, ще им даде неповяхващи вещи и непоклатими престоли. И Бог ще бъде сред тях. Те повече не ще знаят ни глад, ни жажда. Не ще ги жари слънце, нито никаква изгаряща топлина. А Бог ще отпрати всякоя сълза от очите им. И Синът ще царува със своя Отец и царството му ще бъде вечно во веки веков."

От "Последните еретици", 2005, Мириам

15.01.2011 г.

Законът

Природните закони имат електромагнитен принцип.
Това означава, че те предизвикват движението на всичко, което носи заряд, а това е всяко едно нещо в диалектичния ни порядък. И разбира се, подчинението на закона води до безпрепятствено движение в руслото му, което по отношение на електромагнитните полета е нещо като канал. Всяко волево отклонение би могло да бъде само кратковременно и, естествено, внася локално напрежение в системата, която отговаря със закономерното - равно по големина и обратно по сила противодействие.
Хората смятат, че подчинението на закона проправя пътищата им към онази сила, която го изявява, но това е абсурдно и показва пълна липса на познаване на този закон, което също е абсурдно, имайки предвид стремежа им да го изучават. Подчинеността на закона е единствено подчиненост на закона, а електромагнитната му мантия не може да бъде пробита от каквато и да е поляризация, защото именно електромагнитното поле управлява всеки заряд и му придава посока.
Единственият начин за освбождаване от това е липсата на каквато и да е зареденост. А всичко, което възниква в природата е зареденост и самата му изява, поява, форма, съдържание, са комплекси от заряди. Точно заредеността е самото битие на нещата в този свят. Както физичният вакуум е нищо, но при внасяне на необходимото напрежение той излъчва частица и античастица, които съществуват само за краткото време, в които са разделени. Това е материята.
И ако съществува нещо отвъд, то е само там, където няма заряд - във вакуума.
По отношение на човек това означава липса на мисли, чувства, воля... Е, натурално, всеки би си помислил, че това е несъществуване, поради невъзможността да познава каквото и да е извън изолираността на закона. Но именно преодолявайки тези заряди, които са ограничения, пробива стената на света, за да усети истинския смисъл на съществуването, което така се превръща в Живот. Явно това е врата за най-смелите и решителни. Интересно, че тя не може да се премине чрез решителност обаче, която е отново една от формите на електромагнитния закон, понеже е заряд.
Само Тишина...

10.01.2011 г.

Василий Велики

"Миналото не присъства вече,
бъдещето все още отсъства,
а настоящето се изплъзва от сетивата ни."